Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) – cena, program, pytania i odpowiedzi, zdjęcia.

Poniżej znajdziecie ważne informacje prawne i organizacyjne związane z KPP.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) – informacje ogólne.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP

KPP jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410).

Rozporządzenie określa:
1) ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym minimalną ilość godzin przeznaczonych na szkolenie teoretyczne i praktyczne,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs,
3) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs,
4) skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej;
5) okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika;

Firma prowadząca kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy ma obowiązek uzyskania urzędowego zatwierdzenia programu kursu. Program kursu KPP zatwierdza wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs.

Medaid posiada zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy nr ZK.V-4.5212-1/10 z późniejszymi zmianami.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – pytania i odpowiedzi

Kto może wziąć udział w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i po zdanym egzaminie stać się Ratownikiem?

Zgodnie z przepisami Ratownikiem może być osoba:
1)  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;  [osoba pełnoletnia]
2)  zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;  [m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja – wyjaśnienie poniżej]
3)  posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, […] i uzyskaniu tytułu ratownika;  [zdany egzamin]
4)  której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W kursie KPP mogą wziąć udział osoby spełniające punkty 1,2 i 4.

Jakie jednostki współpracują z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne?

  • Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.6)) [w szczególności GOPR i WOPR], inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
  • Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
  • Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Jaki jest zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy?

1)  resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
2)  tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3)  unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
4)  ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
5)  prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrona termiczna osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
6)  stosowanie tlenoterapii biernej;
7)  ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8)  wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
9)  prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.

Program Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Program Kursu KPP organizowanego przez Medaid jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, posiada akceptację wojewody wielkopolskiego oraz jest dostosowany do specyfiki pracy poszczególnych służb ratowniczych. Pobierz aktualny program kursu KPP.

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do soboty, lub w trybie weekendowym – 3 x sobota-niedziela. W przypadku grup zorganizowanych formę i termin zajęć dostosowujemy do potrzeb uczestników.

Cena Kursu KPP

Aktualną cenę podajemy na stronie zapisów KPP. Cena zawiera udział w kursie (w tym egzamin), materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia itp. Udział w kursie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Zdjęcia z wybranych Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są dostępne w galerii pod tym adresem.

Pytania na egzamin KPP

Komisja egzaminacyjna wybiera 30 z ok. 200 pytań. Musisz odpowiedzieć poprawnie na 27. Pobierz pytania egzaminacyjne.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy | cena | program | pytania