Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE seria „L” z 2016 roku, Nr 119, poz. 1 z dnia 04 maja 2016 roku) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDAID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Malwowa 37a, 60-175 Poznań, Polska, NIP: 7792557376, REGON: 525872972, , KRS: 0001047789.

2. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, jednakże wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: kursy@medaid.pl;
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres:
MEDAID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Malwowa 37a, 60-175 Poznań, Polska.

3. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
1) w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
2) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
6) marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www – na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego),
7) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
8) zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie gdzie znajdują się biura MEDAID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – ponieważ przetwarzanie Danych Osobowych w tych celach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania, rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami Dane Osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu wykonywania, rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa np. przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych, w celu przetwarzania w celach statystycznych, rozliczeniowych.

6. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego produktów lub usług, o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.

7. Uczestnik kursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania, zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów. Odmowa podania przez Państwa Danych Osobowych może skutkować odmową przygotowania, zawarcia i wykonania umowy.

10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: naszym partnerom, czyli przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, hostingowe, wykonawcy usług agencyjnych, kancelarie notarialne.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości naszych usług.

*OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wykorzystanie i rozpowszechnienie przez MEDAID sp. z o.o. wykonanych zdjęć lub nagrań audiowizualnych wraz z utrwalonym na nich moim wizerunkiem, bez ograniczeń, w najszerszym możliwym zakresie, w prowadzonej przez MEDAID sp. z o.o. działalności gospodarczej, w tym we wszelkich materiałach marketingowych, reklamowych, promocyjnych, handlowych dotyczących MEDAID sp. z o.o., na stronie internetowej MEDAID sp. z o.o., na profilach w mediach społecznościowych, w szczególności w ramach mediów społecznościowych FACEBOOK i INSTAGRAM, na platformie YOUTUBE i to na wszelkich istniejących polach eksploatacji, w tym publikowania mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach audiowizualnych we wszystkich materiałach MEDAID sp. z o.o. służących w szczególności dla celów marketingu, reklamy i promocji;.