REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

MEDAID sp. z o.o. (KRS: 0001047789)
siedziba: ul. Malwowa 37A, 61-175 Poznań

Data publikacji regulaminu: Poznań, 24 października 2023 r.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora.
2. Organizatorem kursów/ szkoleń jest MEDAID sp. z o.o. (KRS: 0001047789), adres siedziby:
ul. Malwowa 37A, 61-175 Poznań, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Biuro MEDAID, w którym prowadzone są kursy/szkolenia, stanowiące również adres
do doręczeń znajduje się przy ul. Malwowej 37A, 60-175 Poznań.
4. W kursach specjalistycznych mogą mieć zastosowanie dodatkowe zarządzenia lub regulaminy.

§2
ORGANIZACJA KURSU – WARUNKI REALIZACJI
1. Organizator zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną. Zajęcia z poszczególnych szkoleń/kursów prowadzone są przez poszczególnych instruktorów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.
2. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną. W przypadku szkoleń/ kursów prowadzonych dla grup zorganizowanych obowiązują ustalenia indywidualne.
3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów i/lub zajęć w terenie.
4. Kurs/szkolenie rozpoczyna się punktualnie w wyznaczonym miejscu i terminie.
5. Organizator poinformuje uczestników kursu/szkolenia o miejscu, terminie oraz godzinach rozpoczęcia kursu/szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu/szkolenia w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy kursu drogą elektroniczną/e-mail lub telefonicznie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania kursu/szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Uczestnicy kursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną/e-mail lub telefonicznie.
7. Zajęcia są prowadzone zgodnie z programem kursu/ szkolenia.

§3
DOKUMENTACJA
1. Organizator posiada dokumentację składającą się z:
1) imiennej listy osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania,
2) imiennej listy uczestników kursu/szkolenia,
3) oświadczenia o stanie zdrowia uczestników,
4) harmonogramu kursu/szkolenia,
5) zgody marketingowej,
6) dokumentacji egzaminacyjnej.

§4
ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW KADRY DYDAKTYCZNEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
1. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.
2. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem najnowszych metod dydaktycznych.
3. Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć sprawdza imienną listę obecności, którą podpisują
uczestnicy.
4. Kurs jest prowadzony w sposób zrozumiały dla uczestników, wszelkie niezrozumiałe zagadnienia zostają ponownie analizowane/wyjaśnione.
5. Szczegółowe kwestie pomiędzy Organizatorem a kadrą dydaktyczną reguluje umowa.

§5
ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKÓW KURSU/ SZKOLENIA
1. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych
kursu.
2. Uczestnik podpisuje imienną listę obecności, potwierdza pobranie materiałów szkoleniowych oraz znajomość regulaminu kursu.

3. Uczestnik podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i wypełnia ankietę ewaluacyjną dostarczoną przez Organizatora.
4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kontynuowania kursu/szkolenia bez obowiązku podawania przyczyn. Rezygnacja nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania opłaty za kurs/ szkolenie.
5. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w kursie/szkoleniu oraz poinformowania niezwłocznie o rezygnacji z kursu/szkolenia.
6. Uczestnik kursu/ szkolenia powinien nabyć wiedzę i wszelkie umiejętności praktyczne.
7. Uczestnik powinien szanować prawa i obyczaje panujące na kursie/szkoleniu oraz szanować
mienie Organizatora.
8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
9. Wszelkie zdarzenia losowe, niedyspozycje zdrowotne, wypadki oraz zagrożenia bezpieczeństwa zaistniałe podczas przebiegu kursu należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

§6
ZASADY UCZESTNICTWA / REZERWACJA MIEJSC

1. Uczestnik zgłaszający się na kurs/ szkolenie wypełnia i dostarcza Organizatorowi następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy umieszczony na podstronach www.kursyRatownictwa.pl,
2) Dokumenty wymagane w specyfikacji poszczególnych kursów/szkoleń.
2. Rejestracja uczestników może odbyć się:
1) drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na podstronach
www.kursyRatownictwa.pl,
2) telefonicznie (nr tel. 502 335 151) lub poprzez adres e-mail: kursy@medaid.pl
3) osobiście w Biurze Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz dokonanie płatności za kurs/szkolenie.
4. Szkolenie/kurs jest organizowany dla określonej liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą oraz spełnienie wymogów dokumentacji.

5. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego, rejestracja telefoniczna/ poprzez e-mail albo osobiste wypełnienie formularza w biurze Organizatora stanowi wstępną rezerwację miejsca na kursie. Po przyjęciu zgłoszenia uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie otrzyma bezpośrednio od Organizatora informację o terminie i miejscu odbywania się zajęć oraz danymi dotyczącymi płatności za kurs.
6. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa następuje po spełnieniu wszelkich wymogów dokumentacji oraz płatności. Brak wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia. Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania płatności za kurs/szkolenie.
7. Uczestnik, który nie zakwalifikuje się na kurs w terminie, na który wysłał zgłoszenie może zostać wpisany na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej informowane są o możliwości wzięcia udziału w kursie niezwłocznie po zwolnieniu się miejsca na dany kurs. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą równocześnie zapisać się na kurs w innym terminie.
8. Skreślenie z listy uczestników kursu może wynikać z następujących przyczyn:
1) rezygnacji z uczestnictwa w kursie,
2) nieuiszczenia należnych opłat za kurs,
3) braku wymaganej dokumentacji,
4) braku obecności na obowiązkowych zajęciach,
5) rażącego naruszenia Regulaminu.
9. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator i/lub Kierownik Kursu po konsultacji z Kadrą prowadzącą zajęcia.

§7
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE -ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Uczestnik, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Organizatora, może zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) ustawy o prawach konsumenta odstąpić, bez podania przyczyny od umowy zawartej z Organizatorem w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu złożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Organizator pocztą na adres

: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań albo drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail z podpisanym oświadczeniem na adres kursy@medaid.pl.
3. W przypadku, gdy uczestnik odstąpi od umowy, Organizator zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności.
4. Organizator dokonuje zwrotu płatności na rzecz uczestnika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę, która weźmie zamiast niego udział w kursie bez konsekwencji finansowych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.

§8
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA KURS
1. Cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną wyświetlone uczestnikowi na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego po przyjęciu zgłoszenia
2. W przypadku zgłoszenia osobistego – cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przekazane w siedzibie Organizatora.
3. W przypadku zgłoszenia drogą telefoniczną lub e-mail – cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przekazane na adres e-mail uczestnika.
4. Cena kursu obejmuje:
1) koszt szkolenia,
2) komplet materiałów szkoleniowych,
3) certyfikat/zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie.
5. Cena kursu nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu.
6. Płatność za kurs można uiścić:
1) za pomocą szybkiego przelewu za pośrednictwem platformy Przelewy24
2) przelewem, w tytule prosimy podać numer zamówienia
3) osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura (pon-pt 8.00-16.00),
7. Wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora, w systemie Przelewy24 lub przyjęta w gotówce, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż 2 dni przed kursem/szkoleniem lub egzaminem poprawkowym.

8. Uczestnik może dokonać zapłaty za kurs także poprzez voucher zakupiony na stronie
https://apteczkiratownicze.pl/ .
9. W przypadku uiszczenia opłaty za kurs/szkolenie, który został odwołany, pracownik Organizatora zaproponuje przepisanie uczestnika na inny najbliższy termin kursu/szkolenia. co automatycznie wiąże się z pokryciem kosztów kursu poprzednią wpłatą lub odesłanie opłaty za kurs na konto uczestnika w przeciągu pięciu dni roboczych.
10. Jeżeli uczestnik chciałby uzyskać fakturę VAT, należy w zgłoszeniu lub późniejszej wiadomości e-mail podać pełne dane firmy. Zerowa stawka VAT dotyczy zapisów indywidualnych (faktura imienna na uczestnika szkolenia) lub szczególnych przypadków, wynikających z prawa podatkowego. W pozostałych sytuacjach do podanej sumy należy doliczyć 23% VAT.

§9
REKLAMACJE
1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mail: kursy@medaid.pl, a także pocztą na adres ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań.

2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu szkolenia. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) wskazanie szkolenia którego reklamacja dotyczy;

2) oznaczenie uczestnika – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
3) przedmiot reklamacji,

4) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Organizator chroni dane osobowe Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
6.
§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik:

1) potwierdza dobrowolne uczestnictwo w szkoleniach/zajęciach
2) zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń oraz stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie trwania szkolenia,
3) .

Regulamin kursów
Wyświetl/Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy usług szkoleniowych
Wyświetl/Pobierz

Załącznik nr 2 – Przetwarzanie danych osobowych
Wyświetl/Pobierz