REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

Data publikacji regulaminu: Poznań, 19.05.2020 r.

CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE MEDAID TOMASZ LIBER
siedziba: Dąbrówka, ul. Pałacowa 4b/4,62-070 Dopiewo, NIP 514-022-72-90

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora.
 2. Organizatorem kursów/ szkoleń jest Tomasz Liber, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowo – Usługowe MEDAID Tomasz Liber z siedzibą w Dąbrówce ul. Pałacowa 4b/4, 62-070 Dopiewo, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Biuro MEDAID, w którym prowadzone są kursy/szkolenia, stanowiące również adres do doręczeń znajduje się przy ul. Malwowej 37A, 60-175 Poznań.
 4. W kursach specjalistycznych mogą mieć zastosowanie dodatkowe rozporządzenia lub regulaminy.

 

§2 ORGANIZACJA KURSU – WARUNKI REALIZACJI

 1. Organizator zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną. Zajęcia z poszczególnych szkoleń/kursów prowadzone są przez poszczególnych instruktorów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.
 2. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną. W przypadku szkoleń/ kursów prowadzonych dla grup zorganizowanych obowiązują ustalenia indywidualne.
 3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów i/lub zajęć w terenie.
 4. Kurs/szkolenie rozpoczyna się punktualnie w wyznaczonym miejscu i terminie.
 5. Organizator poinformuje uczestników kursu/szkolenia o miejscu, terminie oraz godzinach rozpoczęcia kursu/szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu/szkolenia w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy kursu drogą elektroniczną/e-mail lub telefonicznie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania kursu/szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Uczestnicy kursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną/e-mail lub telefonicznie.
 7. Zajęcia są prowadzone zgodnie z Programem kursu/ szkolenia.

 

§3 DOKUMENTACJA

 1. Organizator posiada dokumentację składającą się z:
 • imiennej listy osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania,
 • imiennej listy uczestników kursu/szkolenia,
 • oświadczenia o stanie zdrowia uczestników,
 • harmonogramu kursu/szkolenia,
 • zgody na wysyłanie materiałów informacyjnych i handlowych,
 • dokumentacji egzaminacyjnej.

 

§4 ZAKRES  PRAW I OBOWIĄZKÓW  KADRY DYDAKTYCZNEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 1. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.
 2. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem najnowszych metod dydaktycznych.
 3. Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć sprawdza imienną listę obecności, którą podpisują uczestnicy.
 4. Kurs jest prowadzony w sposób zrozumiały dla uczestników, wszelkie niezrozumiałe zagadnienia zostają ponownie analizowane.
 5. Szczegółowe kwestie pomiędzy Organizatorem a kadrą dydaktyczną reguluje umowa.

 

§5 ZAKRES  PRAW I OBOWIĄZKÓW  UCZESTNIKÓW KURSU/ SZKOLENIA

 1. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu.
 2. Uczestnik podpisuje imienną listę obecności, potwierdza pobranie materiałów szkoleniowych oraz znajomość regulaminu kursu.
 3. Uczestnik podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i wypełnia ankietę ewaluacyjną dostarczoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kontynuowania kursu/szkolenia bez obowiązku podawania przyczyn. Rezygnacja nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uregulowania opłaty za kurs/ szkolenie.
 5. Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w kursie/szkoleniu oraz poinformowania niezwłocznie o rezygnacji z kursu/szkolenia.
 6. Uczestnik kursu/ szkolenia powinien nabyć wiedzę i wszelkie umiejętności praktyczne.
 7. Uczestnik powinien szanować prawa i obyczaje panujące na kursie/szkoleniu oraz szanować mienie Organizatora.
 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
 9. Wszelkie zdarzenia losowe, niedyspozycje zdrowotne, wypadki oraz zagrożenia bezpieczeństwa zaistniałe podczas przebiegu kursu należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

 

§6 ZASADY UCZESTNICTWA / REZERWACJA MIEJSC

 1. Uczestnik zgłaszający się na kurs/ szkolenie wypełnia i dostarcza Organizatorowi następujące dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy umieszczony na podstronach www.kursyRatownictwa.pl,
  • Dokumenty wymagane w specyfikacji poszczególnych kursów/szkoleń.
 2. Rejestracja uczestników może odbyć się:
  • drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na podstronach www.kursyRatownictwa.pl,
  • telefonicznie (nr tel. 502 335 151) lub poprzez adres e-mail: kursy@medaid.pl
  • osobiście w Biurze Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz dokonanie płatności za kurs/szkolenie.
 4. Szkolenie/kurs jest organizowany dla określonej liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą oraz spełnienie wymogów dokumentacji.
 5. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego, rejestracja telefoniczna/ poprzez e-mail albo osobiste wypełnienie formularza w biurze Organizatora stanowi wstępną rezerwację miejsca na kursie. Po przyjęciu zgłoszenia uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie otrzyma bezpośrednio od Organizatora informację o terminie i miejscu odbywania się zajęć oraz danymi dotyczącymi płatności za kurs.
 6. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa następuje po spełnieniu wszelkich wymogów dokumentacji oraz płatności. Brak wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia. Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania płatności za kurs/szkolenie.
 7. Uczestnik, który nie zakwalifikuje się na kurs w terminie, na który wysłał zgłoszenie może zostać wpisany na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej informowane są o możliwości wzięcia udziału w kursie niezwłocznie po zwolnieniu się miejsca na dany kurs. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą równocześnie zapisać się na kurs w innym terminie.
 8. Skreślenie z listy uczestników kursu może wynikać z następujących przyczyn:
  • rezygnacji z uczestnictwa w kursie,
  • nieuiszczenia należnych opłat za kurs,
  • braku wymaganej dokumentacji,
  • braku obecności na obowiązkowych zajęciach,
  • rażącego naruszenia regulaminu.
 9. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator i/lub Kierownik Kursu po konsultacji z Kadrą prowadzącą zajęcia.

 

§7 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE -ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnik może zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) ustawy o prawach konsumenta odstąpić, bez podania przyczyny od umowy zawartej z Organizatorem w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego  Oświadczenie o odstąpieniu złożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Organizator pocztą na adres sklepu stacjonarnego: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań albo drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail z podpisanym oświadczeniem na adres kursy@medaid.pl.
 3. W przypadku, gdy uczestnik odstąpi od umowy, Organizator zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności.
 4. Organizator dokonuje zwrotu płatności na rzecz uczestnika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę, która weźmie zamiast niego udział w kursie bez konsekwencji finansowych,  po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.

 

§8 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA KURS

 1. Cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną wyświetlone uczestnikowi na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego po przyjęciu zgłoszenia
 2. W przypadku zgłoszenia osobistego – cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przekazane w siedzibie Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia drogą telefoniczną lub e-mail – cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przekazane na adres e-mail uczestnika.
 4. Cena kursu obejmuje:
  • koszt szkolenia,
  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat/zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie.
 5. Cena kursu nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu.
 6. Płatność za kurs można uiścić:
  • za pomocą szybkiego przelewu za pośrednictwem platformy Przelewy24
  • przelewem, w tytule prosimy podać numer zamówienia
  • osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura (pon-pt 8.00-16.00),
 7. Wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora, w systemie Przelewy24 lub przyjęta w gotówce, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż 2 dni przed kursem/szkoleniem lub egzaminem poprawkowym.
 8. Uczestnik może dokonać zapłaty za kurs także poprzez voucher zakupiony na stronie https://apteczkiratownicze.pl/ .
 9. W przypadku uiszczenia opłaty za kurs/szkolenie, który został odwołany, pracownik Organizatora zaproponuje przepisanie uczestnika na inny najbliższy termin kursu/szkolenia. co automatycznie wiąże się z pokryciem kosztów kursu poprzednią wpłatą lub odesłanie opłaty za kurs na konto uczestnika w przeciągu pięciu dni roboczych.
 10. Jeżeli uczestnik chciałby uzyskać fakturę VAT, należy w zgłoszeniu lub późniejszej wiadomości e-mail podać pełne dane firmy. Zerowa stawka VAT dotyczy zapisów indywidualnych (faktura imienna na uczestnika szkolenia) lub szczególnych przypadków, wynikających z prawa podatkowego. W pozostałych sytuacjach do podanej sumy należy doliczyć 23% VAT.

 

§9 REKLAMACJE

 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: kursy@medaid.pl, a także pocztą na adres biura MEDAID.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu szkolenia. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • wskazanie szkolenia którego reklamacja dotyczy;
  • oznaczenie uczestnika – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przesłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) przez Organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym na podany adres e-mail.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia)
 3. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz Administrator.
 4. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 5. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 7. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Liber, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleniowo-Usługowe MEDAID Tomasz Liber, z siedzibą w Dąbrówka, ul. Pałacowa 4b/4,62-070 Dopiewo, NIP 514-022-72-90 | REGON 300248021.

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik:
  • potwierdza dobrowolne uczestnictwo w szkoleniach/zajęciach
  • potwierdza, że został poinformowany o obowiązujących podczas zajęć zasadach w zakresie profilaktyki zwiększającej bezpieczeństwo w okresie pandemii koronawirusa,
  • potwierdza, że zobowiązuje się do przestrzegania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa w związku z występowaniem w kraju zagrożenia związanego z SARS-CoV-2 oraz wyraża zgodę na niedopuszczenie do zajęć w przypadku wystąpienia u niego objawów grypopodobnych,
  • zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń oraz stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie trwania szkolenia,
  • zdaje sobie sprawę z charakteru szkolenia, w tym z konieczności zmniejszenia dystansu do pozostałych uczestników zajęć, w szczególności podczas ćwiczeń praktycznych,
  • oświadcza, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miał świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz nie był poddany kwarantannie,
  • oświadcza, że w przypadku świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub poddaniu go kwarantannie w czasie kursu, niezwłocznie zgłosi ten fakt telefonicznie prowadzącemu lub zrezygnuje z uczestnictwa w zajęciach.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU DOSKONALĄCEGO DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług szkoleniowych prowadzonych przez Organizatora.
 1. Organizatorem kursów/ szkoleń jest Tomasz Liber, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowo Usługowe MEDAID Tomasz Liber z siedzibą w Dąbrówce ul. Pałacowa 4b 62-070 Dopiewo, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Biuro MEDAID, w którym prowadzone są kursy/szkolenia, stanowiące również adres do doręczeń znajduje się przy ul. Malwowej 37A, 60-175 Poznań.
 3. W kursach specjalistycznych mogą mieć zastosowanie dodatkowe rozporządzenia lub regulaminy.
 4. Kurs doskonalący ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.
 5. Organizator zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną  spełniającą wymogi. Zajęcia z poszczególnych bloków tematycznych prowadzone są przez poszczególnych wykładowców wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.
 6. Organizator kursu doskonalącego zapewni bazę dydaktyczną zgodną z wytycznymi.

 

§2 WYMOGI KURSU DOSKONALĄCEGO

 1. Kurs doskonalący jest realizowany według planu nauczania określonego w programie kursu doskonalącego, uwzględniającego zagadnienia, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1884).
 2. Kurs doskonalący obejmuje co najmniej 48 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), realizowany w ciągu 6 dni (nie więcej niż 8 godzin dziennie), w tym 15 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych oraz 3 godziny na egzamin zaliczający kurs.
 3. Kurs doskonalący może zostać realizowany:
  • w jednym bloku – 6 dni,
  • podział na 2 dni + 4 dni,
  • podział na 3 dni + 3 dni,
  • podział na 2 dni + 2 dni  + 2 dni.
 4. Cały program kursu musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu doskonalącego.
 5. Liczba uczestników kursu doskonalącego może wynosić maksymalnie 30 osób.
 6. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów, mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu doskonalącego w sali wykładowej wyposażonej w rzutnik multimedialny.
 7. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach 10 osobowych, w formie ćwiczeń z wykorzystaniem wymaganego sprzętu dydaktycznego.
 8. Wybrane zajęcia praktyczne odbędą się w karetce wyposażonej zgodnie ze standardem wyposażenia ambulansów typu P wynikającym z Zarządzenia Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 roku.

 

§3 ORGANIZACJA KURSU

 1. Kurs rozpoczyna się punktualnie w wyznaczonym miejscu i terminie.
 2. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe i odnotowane w imiennej liście obecności uczestników kursu doskonalącego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator poinformuje uczestników kursu o miejscu, terminie oraz godzinach rozpoczęcia kursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy kursu drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania kursu w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Uczestnicy kursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną/e-mail lub telefonicznie.
 6. Zajęcia prowadzone zgodnie z Programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.

 

§4 SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW NAUCZANIA

 1. Organizator zorganizuje przeprowadzenie egzaminów końcowych.
 2. Kurs doskonalący kończy się egzaminem, podczas którego ocenie podlegają zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne uczestników.
 3. Egzamin zaliczający przeprowadzany jest przez kadrę dydaktyczną prowadzącą kurs doskonalący.
 4. Egzamin składa się z dwóch części, tj. egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego:
  • egzamin teoretyczny – przeprowadzany równocześnie dla wszystkich uczestników kursu. Składa się z co najmniej 3 pytań testowych, każde z pięcioma odpowiedziami, w tym jedną prawidłową. Do zaliczenia testu wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez uczestnika kursu doskonalącego;
  • egzamin praktyczny polega na wykonaniu 3 zadań (czynności) symulowanych z zakresu umiejętności praktycznych objętych programem kursu doskonalącego. Do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagane jest prawidłowe wykonanie 3 zadań symulowanych spośród 3 wylosowanych zadań przez zdającego.
 5. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego / obecność na wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem kursu, stanowi zaliczenie egzaminu zaliczającego kurs doskonalący, który uprawnia do:
  • uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego,
  • wpisu w kartę doskonalenia zawodowego 120 punktów edukacyjnych.
 6. Wystawienie duplikatu zaświadczenia następuje po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 PLN netto.
 7. Wyniki egzaminów poszczególnych uczestników kursu odnotowane są w protokole egzaminu zaliczającego, zawierającego liczbę prawidłowo rozwiązanych pytań testowych, tematy zadań symulowanych, oceny wykonania poszczególnych zadań, podpisanego przez osoby przeprowadzające egzamin. Protokół dołączony zostaje do dokumentacji kursu doskonalącego.
 8. W przypadku, gdy uczestnik kursu doskonalącego nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminu zaliczającego kurs doskonalący lub nie zda jednej z jego części (egzaminu teoretycznego lub praktycznego) lub z ważnych przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu końcowego zaliczającego kurs doskonalący lub nie przystąpi do jednej z jego części, może przystąpić do egzaminu w następnym terminie, nie więcej jednak niż dwa razy.
 9. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia egzaminu poprawkowego uczestnik zobowiązany jest ponownie odbyć wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu doskonalącego.
 10. Uczestnik, może nie zaliczyć kursu (niedopuszczenie do egzaminu, brak zaświadczenia uczestnictwa, skreślenie z listy kursu), jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach.

 

§5 DOKUMENTACJA

 1. Organizator posiada w dokumentacji:
 • imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania,
 • imienną listę uczestników kursu doskonalącego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • harmonogram kursu,
 • dokumentację egzaminacyjną.

 

§6 ZAKRES  PRAW I OBOWIĄZKÓW  KADRY DYDAKTYCZNEJ PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 1. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć.
 2. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych metod dydaktycznych.
 3. Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć sprawdza imienną listę obecności, którą podpisują uczestnicy kursu doskonalącego.
 4. Kurs prowadzony jest w sposób zrozumiały dla uczestników kursu, natomiast wszelkie niezrozumiałe zagadnienia zostają ponownie analizowane.
 5. Szczegółowe kwestie pomiędzy Organizatorem a kadrą dydaktyczną reguluje umowa.

 

§7 ZAKRES  PRAW I OBOWIĄZKÓW  UCZESTNIKÓW KURSU DOSKONALĄCEGO

 1. Uczestnik kursu doskonalącego ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu.
 2. Uczestnik podpisuje imienną listę obecności, potwierdza pobranie materiałów szkoleniowych oraz znajomość regulaminu kursu.
 3. Uczestnik podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i wypełnia ankietę ewaluacyjną dostarczoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kontynuowania kursu bez obowiązku podawania przyczyn. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika z obowiązku uregulowania opłaty za kurs.
 5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w kursie oraz poinformowania niezwłocznie o rezygnacji z kursu.
 6. Uczestnik kursu doskonalącego powinien nabyć wiedzę i wszelkie umiejętności praktyczne określone w harmonogramie zajęć kursu doskonalącego, sprawdzone w czasie egzaminu zaliczającego kurs doskonalący.
 7. Uczestnik powinien szanować prawa i obyczaje panujące na kursie oraz szanować mienie Organizatora.
 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
 9. Uczestnik kursu we własnym zakresie uzyskuje kartę doskonalenia zawodowego.
 10. Uczestnik kursu – Ratownik medyczny zgłasza się po odbiór karty doskonalenia zawodowego do odpowiedniego podmiotu, któremu w danym województwie powierzono zadania związane z wydawaniem kart doskonalenia zawodowego.
 11. Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych  formach kształcenia aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1884).

 

§8 ZASADY UCZESTNICTWA / REZERWACJA MIEJSC

 1. Ratownik medyczny zgłaszający się na kurs doskonalący wypełnia i dostarcza następujące dokumenty:
  • formularz zgłoszeniowego umieszczonego na podstronach www.kursyRatownictwa.pl,
  • kserokopia pierwszej strony karty doskonalenia zawodowego zawierającą nazwę i pieczęć podmiotu zatrudniającego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
  • Kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego.
 2. Rejestracja uczestników może odbyć się:
  • drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na podstronach kursyRatownictwa.pl,
  • telefonicznie (nr tel. 502 335 151) lub poprzez adres e-mail: kursy@medaid.pl
  • osobiście w Biurze Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz dokonanie zapłaty.
 4. Do kursu zakwalifikowani zostają ratownicy, którzy:
  • spełniają warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym(Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
  • są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
  • przesłali formularz zgłoszeniowy.
 5. Kurs organizowany jest dla określonej liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą oraz spełnieniem wymogów dokumentacji.
 6. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego, rejestracja telefoniczna/ poprzez e-mail albo osobiste wypełnienie formularza w biurze Organizatora stanowi wstępną rezerwację miejsca na kursie. Po przyjęciu zgłoszenia uczestnik zakwalifikowany do uczestnictwa w kursie otrzyma bezpośrednio od Organizatora informację o terminie i miejscu odbywania się zajęć oraz danymi dotyczącymi płatności za kurs.
 7. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa następuje po spełnieniu wszelkich wymogów dokumentacji oraz płatności. Brak wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia. Umowa zostaje zawarta w dniu dokonania płatności za kurs/szkolenie.
 8. Uczestnik, który nie zakwalifikuje się na kurs w terminie, na który wysłał zgłoszenie może zostać wpisany na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej informowane są o możliwości wzięcia udziału w kursie niezwłocznie po zwolnieniu się miejsca na dany kurs. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą równocześnie zapisać się na kurs w innym terminie.
 9. Skreślenie z listy uczestników kursu może wynikać z następujących przyczyn:
  • rezygnacji z uczestnictwa w kursie,
  • nie uiszczenia należnych opłat za kurs,
  • braku wymaganej dokumentacji,
  • braku obecności na obowiązkowych zajęciach,
  • rażącego naruszenia regulaminu.
 10. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator i/lub Kierownik Kursu po konsultacji z Kadrą prowadzącą zajęcia.

 

§9 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE

 1. Uczestnik może zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) ustawy o prawach konsumenta odstąpić, bez podania przyczyny od umowy zawartej z Organizatorem w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego  Oświadczenie o odstąpieniu złożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Organizator pocztą na adres sklepu stacjonarnego: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań albo drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail z podpisanym oświadczeniem na adres kursy@medaid.pl.
 3. W przypadku, gdy uczestnik odstąpi od umowy, Organizator zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności.
 4. Organizator dokonuje zwrotu płatności na rzecz uczestnika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę, która weźmie zamiast niego udział w kursie bez konsekwencji finansowych,  po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.

 

§10 WYTYCZNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA KURS

 1. Cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną wyświetlone uczestnikowi na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego po przyjęciu zgłoszenia
 2. W przypadku zgłoszenia osobistego – cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przekazane w siedzibie Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia drogą telefoniczną lub e-mail – cena kursu oraz szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty zostaną przekazane na adres e-mail uczestnika.
 4. Cena kursu obejmuje:
  • koszt szkolenia,
  • komplet materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat/zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie.
 5. Cena kursu nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu.
 6. Płatność za kurs można uiścić:
  • za pomocą szybkiego przelewu za pośrednictwem platformy Przelewy24
  • przelewem, w tytule prosimy podać numer zamówienia
  • osobiście w siedzibie firmy w godzinach pracy biura (pon-pt 8.00-16.00),
 7. Wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora, w systemie Przelewy24 lub przyjęta w gotówce, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż 2 dni przed kursem/szkoleniem lub egzaminem poprawkowym.
 8. Uczestnik może dokonać zapłaty za kurs także poprzez voucher zakupiony na stronie https://apteczkiratownicze.pl/ .
 9. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT przez uczestnika, w zgłoszeniu lub późniejszej wiadomości e-mail należy podać pełne dane firmy.
 10. Ceny kursu doskonalącego podane na stronie internetowej www.kursyRatownictwa.pl są cenami z zastosowaniem zerowej stawki podatku VAT.
 11. Zerowa stawka VAT dotyczy zapisów indywidualnych (faktura imienna na uczestnika szkolenia) lub szczególnych przypadków, wynikających z prawa podatkowego. W pozostałych sytuacjach do podanej sumy należy doliczyć 23% VAT.

§11 REKLAMACJE

 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: kursy@medaid.pl, a także pocztą na adres biura MEDAID.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu szkolenia. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • wskazanie szkolenia którego reklamacja dotyczy;
  • oznaczenie uczestnika – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 5. Organizator może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4. Organizator poinformuje o tym składającego informację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie Organizator wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przesłany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu) przez Organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym na podany adres e-mail.
 1. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia).
 2. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz Administrator.
 3. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 4. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 6. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Liber, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkoleniowo-Usługowe MEDAID Tomasz Liber, z siedzibą w  Dąbrówka, ul. Pałacowa 4b/4,62-070 Dopiewo, NIP 514-022-72-90 | REGON 300248021.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik:
  • potwierdza dobrowolne uczestnictwo w szkoleniach/zajęciach
  • potwierdza, że został poinformowany o obowiązujących podczas zajęć zasadach w zakresie profilaktyki zwiększającej bezpieczeństwo w okresie pandemii koronawirusa,
  • potwierdza, że zobowiązuje się do przestrzegania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa w związku z występowaniem w kraju zagrożenia związanego z SARS-CoV-2 oraz wyraża zgodę na niedopuszczenie do zajęć w przypadku wystąpienia u niego objawów grypopodobnych,
  • zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń oraz stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie trwania szkolenia,
  • zdaje sobie sprawę z charakteru szkolenia, w tym z konieczności zmniejszenia dystansu do pozostałych uczestników zajęć, w szczególności podczas ćwiczeń praktycznych,
  • oświadcza, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miał świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz nie był poddany kwarantannie,
  • oświadcza, że w przypadku świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub poddaniu go kwarantannie w czasie kursu, niezwłocznie zgłosi ten fakt telefonicznie prowadzącemu lub zrezygnuje z uczestnictwa w zajęciach.

 

Regulamin kursów

Wyświetl/Pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy usług szkoleniowych

Wyświetl/Pobierz

Załącznik nr 2 – Przetwarzanie danych osobowych

Wyświetl/Pobierz